Demir; hücrenin enerji metabolizmasında hayati önemi olan enzimlerin yapı ve fonksiyonunda, dokulara oksijen transportunda (taşınmasında) ve hücre proliferasyonunda (çoğalmasında) rol oynayan esansiyel (dışarıdan alınan) bir elementtir. Büyüme, psikomotor ve zihinsel gelişme, immun sistem, gastrointestinal sistem, termoregulasyon gibi birçok sistem üzerine etkileri vardır.

Tiroid hormon sentezinin ilk iki basamağını katalize eden tiroid peroksidaz hemoglikoprotein yapısında bir enzimdir. Demir eksikliği anemisinde tiroid peroksidaz enzim seviyelerindeki düşüşe bağlı olarak T4’ün T3’e periferik dönüşümü azalır ve plazma T4, T3 düzeyleri geriler. Bu durum tepkisel olarak dolaşımdaki TSH düzeyini artırır.

Hayvanlarda ve insanlarda yapılan bazı çalışmalarda demir eksikliğinde tiroid hormon metabolizmasının da bozulduğu bildirilmiştir. Bir çalışmada demir eksikliği anemisi bulunan sıçanlar incelenmiş ve plazma tiroid hormon seviyelerinin düşük olduğu, akut soğuk maruziyetine tiroid hormon yanıtının zayıf olduğu gösterilmiştir (1). Başka bir çalışmada demir eksikliği anemisi olan kadınlarda tiroid hormonları kontrollere göre daha düşük olduğu ve tedavi ile anemi düzeldikten sonra tiroid hormon düzeylerinde bazal değerlere göre anlamlı bir artış olduğu gösterilmiş(2). 2002’de yapılan bir çalışmada demir eksikliği bulunan sıçanlarda T3, T4 ve tiroid peroksidaz aktivitesi kontrollere göre anlamlı olarak düşük saptanmıştır (3).

Demirin gerek tiroid hormon seviyelerine etkilerini gerekse immun sistem üzerine etkilerini dikkate aldığımızda Hashimoto Tiroiditi olan hastalarda altta yatan demir eksikliği düzeltilmeden hastalığın da tam tedavisi mümkün olmayacaktır. Kontrollerde demir ve ferritin düzeylerinin takibi önem arz eder.

Hashimoto Tiroiditi Detaylı bilgi ve Öneriler: https://www.drceyhunnuri.com/genel-metabolik-sorun…/hasimato/

(1) Beard J, Green W. & Finch CA. Interactions of iron deficiency anemia and thyroid hormone levels. Life Sci. 1982;30:691-697.
(2) Yazar A, Pata C, Altıntaş E, Kıykım AA, Gen R, Polat G. Demir eksikliği anemisi ve demir tedavisinin plazma tiroid hormon düzeylerine etkisi. İst. Tıp Mecmuası, 2002;65:2.
(3) Hess SJ, Zimmerman MB, Arnold M, Langhans W. Iron deficiency anemia reduces thyroid peroxidase activity in rats. The J. of Nut. 2002;132:1951-1955.

Etiket